Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

Vad är upplyftandet?
By Jelaila Starr
Skriven Mars 23, 2001

Vid detta laget har du antagligen förstått att vi var inte givna en blåritning för upplyftandet. I en perfekt värld skulle vi ha en blåritning eller modell som visar oss vad vi skall göra. Vi skulle veta vad man kan fövänta sig och vad man inte kan förvänta sig och därför skulle röra oss genom processen med mera behagfullhet och lätthet än vi gör nu. Men som vi alla förstår, vi lever inte i en perfekt värld så vi stumblar omkring blint listandes ut saker allteftersom.

Mycket av vår kraft går åt att lära oss att vi har många felaktiga upp-fattningar om vad upplyftelse processen är och inte är. Dessa felupp-fattningar skapar en hel del smärta som vi erfar längs med vägen. Somexempel, det finns en feluppfattning om att vi kan upplyftas utan att behöva uppleva våra rädslor. O hur underbart det skulle vara ifall detvar sant.*suck*

Denna artikeln är skriven för att hjälpa upplösas några av dessa felupp-fattningar som får oss att stumbla runt och också tilldela något av en blå-ritning för processen. Denna blåritning, förstås, är baserad på mina er-farenheter så väl som dom vackra själar som jag är ärad att känna och som vandrar ”stigen” med mig. Så låt oss börja med det grundläggande.

Vad är upplyftandet?

På en individuell plan, upplyftandet är processen av att förändra ens med-vetande från en verklighet, baserat på ett sätt av trosuppfattningar, till ett annat. På en grupp eller en planetär nivå, upplyftandet är det kollektivaexpansionen av en befinnande av medvetenhet (en del trosuppfattningar) till den punkt där det medvetandet skapar en ny verklighet- ett nytt sätt att vara eller dimension (*de hundrade apor syndromet). Exempel: vi håller kollektivt på att skapa en 5:e dimensionell medvetande via våra individuella upplyftandes processer. Okay, jag inser att jag har slängt in en ny tanke här, den om att en dimension är en befinnande av med-vetenhet- ( state of consciouness).

Vad är medvetande?

Medvetande är en mängd av trosuppfattningar som på vilket vi baserar
vårt liv och genom vilket vi gör val och beslut som utgör vår nuvarande
verklighet.

Vad är en dimension?

En dimension är ett befinnande av medvetenhet. Nu, hur kan det vara så?
Jo, när du tittar på vad vi vet om dimensioner, vad vi finner är att var och en handlar om en unik mängd trosuppfattningar. Som exempel, 3D handlar om att, detta liv är det enda vi har och om du inte kan röra det, smaka det, se det, känna det eller höra det så existerar det inte. Är det rätt nära? 5D, vilket jag kommer nämna allt om i en senare artikel, är om Kristus eller Gemensamhet medvetande där vi alla förstår att vi är alla sammankopplade- vi förstår och lever i enhet ( där finns en feluppfattning
av vad gemenskap medvetenhet ser ut som och jag kommer tala om det i artikeln,
the 5th dimension- what would it be like?) Vårt nuvarande 3D medvetenhet var inte etablerad förrän tillräckligt många människor började tro på samma sätt. Och jag misstänker att den nuvarande 5D medvetenheten var inte etablerad förrrän tillräckligt många männinskor
som existerade där, listade ut hur de skulle leva i gemenskap. Så vi ser
att när en tillräcklig mängd människor lever en viss mängd trosupp-
fattningar skapar de en dimension.

Om vi går längre, ett befinnande av medvetande/dimension vibrerar vid en viss frekvens precis som all fysisk materia har en särskild vibration eller frekvens. I vårt universum, som jag förstår det, ju närmare vi kommer integrations punkten av Ljuset och Mörkret ju snabbare vibrerar vi ( medkänsla varandes integrations punkten med den snabbaste
vibrationen). Så, om en hel del människor skaffar sig en speciell mängd
trosuppfattningar, i det här fallet, förståelsen hur man lever vid integrations punkten mellan Ljus och Mörker, då börjar de alla att vibrera
vid den speciella nivån. Denna vibrations nivå är också känd som en
frekvens. Om vi fortsätter, denna grupp vibration skapar en ny medvet-
enhet, en ny verklighet, och en ny dimension utav individerna i gruppen
uttryckandes dem själva emotionellt, kreativt, etc. Whew! Jag hoppas
allt det här verkar vettigt för dig. Ibland finner jag att försöka förklara
multidimensionella koncept en smula svårt då det finns så många nivåer
av dom. Jag kan se dom i mitt sinne men att få ned dom på papper är
något svårare. *smajl*

Nu när vi har en  grundläggande förståelse av medvetenhet, dimensioner
och frekvenser, låt oss gå tillbaka till upplyftandet.

Hur upplyfter vi oss?

Enkelt sagt, vi upplyfts genom att klargöra våra emotionella blockeringar,
integrerar rädslorna som är grunden till dessa blockeringar, och förlöser
ilskan, hatet, skulden, beskyllningar och skamen i dessa blockeringar till
medkänsla. I var och en av våra emotionella blockeringar finns det dömandeav de mörka känslorna ( de redan beskrivna ovan). Allt eftersom vi lär oss acceptera, värdesätta och använda de känslorna på ett balanserat sätt, balanserar vi den mörka sidan av oss själva.

På utsidan, när vi lär oss värdera och uppskatta de som uttrycker de mörka känslorna i deras roller som våra lärare ( med andra ord, de som
spelar de mörka rollerna för att de har spirituella kontrakt med oss att
göra så), balanserar vi Ljuset och Mörkret i vår verklighet. Åter igen, ännu ett multidimensionellt koncept sammanpressad i en mening eller två. Läs The Formula of Compassion och Dancing with the Dark bokpärmarna för mer information om integrera Ljuset med Mörkret.

När vi klargör våra blockeringar skiftar vi medvetenhet. Vi blir mindre
dömande, alltså mera medkännande. Så vår medvetenhet skiftar först
och vår fysiska kropp följer efter. För det tredje, vår externa verklighet
börjar reflektera tillbaka den nya medvetenheten som vi uttrycker. Alltså,
den fysiska verkligheten sakta skiftar också. Så varje dag, som vi tillåter
våra guider att föra fram våra lärdommar så vi kan klara dom, så upplyfts
vi. Varje gång vi klargör en blockering och erfar glädjen av tacksamhet
och uppskattning och medkänsla, upplyfts vi. Låt oss titta på detta en
gång till. Upplyftelse sker när du:

 • Är villig att klargöra dina blockeringar
 • klargör en blockering, integrerar en rädsla genom att erfara den
  och uppnå medkänsla, därigenom skapa en skiftning i ditt
  medvetande.

Vad är mekaniken av upplyftelse?

Upplyftelse är en process som har spirituell, emotionell, mental och fysik-
kala komponenter. Denna process multi-lagrad och sammankopplad, vilket
betyder att ett agerande taget på en nivå påverkar de andra nivåerna ( tänk på det som en domino effekt). Mekaniken av upplyftelsen går ungefär så här:

 • Du ber att få sina rädslor kända för dig.
 • En rädsla manifesteras i ditt liv packeterad som en lärdom som
  har kommit fram.
 • Du rör dig genom rädslan, och är villig att erfara det så komplett
  som är nödvändigt för att kunna integrera det.
 • Du integrerar rädslan, därigenom lär dig lärdomen. I denna delen
  känner du rädslo känslorna kopplat till denna rädsla/lärdom. De
  kan vara känslor såsom skuld, skam, hat, ilska, resentment, etc.
  ( Ja, vi räds känna de känslorna för vi har blivit lärda att de är
  dåliga och om vi upplever dem, vi är dåliga.)
 • Du upplever att rädslan släpper när rädslan är integrerad och
  lärdomen lärd. I denna släppning upplever du känslor så som
  glädje, lycksalighet, tacksamhet ( för personen som spelade den
   Mörka rollen) och medkänsla ( för smärtan den Mörka rollen
  personen var tvungen att  genomgå för att spela deras del.) Allt
  eftersom du känner medkänsla, är där en tinglande sensation i
  din kropp och i många fall en orgasmisk explosion av energi i ditt
  hjärt chackra ( detta är ilskan, skammen, etc, som förlöses in i
  medkänsla) när du släpper taget av människorna involverade i
  dina lärdomar från skuld
 • Medkänslan du känner förlöser en bit till av ditt DNA från kol-baserad till kristall eller silica-baserad, vilket tillåter mer ljus in i din kropp. Samtidigt, några implantat ( också känt som beteende mönster) associerade med den rädslan/lärdomen är förändrade (balanserade). om du har arbetat på denna rädsla i alla dess variationer ett tag, de nyligen förändrade implantaten släpper då deras bit av ditt slumrande 10 strängar av ditt DNA så att de kan bli återlinjerade.

Ju mer vi rör oss genom dessa steg, (läs the Formula of Compassion för
mer detaljer om denna integration/förlösning process) ju mer omkodar vi
vårt DNA, vilket skiftar vår medvetenhet närmare och närmare inte-
grations punkten mellan Ljuset och Mörkret. Medkänsla är det okonditions-

lösa och jämlika accepterandet av alla ting (Ljuset och Mörkret) oavsett av vem och vad de är.  Nu låt oss titta på några av missuppfattningarna om upplyftelse.

Missuppfattningar om Upplyftelse

Det finns många missuppfattningar om upplyftelse gåendes runt dessa
dagar. Det mesta av det verkar komma ifrån en brist på grundläggande
information och försök från att formulera vårt koncept om upplyftelse på
vad vi har blivit lärda i det förgångna. När vi blir givna det högre
perspektivet gällande några av dessa koncepten kan vi se att bara ha
en annan nivå av kunskap gör att allt verkar vettigt. Låt oss nu titta på
några av de vanligaste.

Vi kan upplyftas utan att erfara smärta eller rädsla.

Som jag sagt tidigare, jag önskar detta var sant men som vi har sett från
informationen ovan, vi måste ha något som vi kan använda för att uppnå
medkänsla. Vi behöver ha nått typ av bränsle. Vi förlöser inte kärlek och
glädje till att bli medkänsla, gör vi? Både kärlek och glädje är högre
frekvenser-känslor, likt medkänsla, är dom inte? Så vitt jag förstår
använder vi energin av de lägre frekvenserna-känslorna av ilska, skam,
skuld, resentment, etc. till att förlösas till medkänsla. Så, om detta är sant , då måste vi vara förmögna att ha access till dessa känslor för att kunna förlösa dem, eller hur? Och för att kunna acceassa dem måste vi känna dom på nått sätt för att det är vad som menas med accessing, inte sant? Och är inte att erfara dem samma sak som att känna dem?

Om vi går längre, skapar inte lägre frekvenser-känslor emotionell och,
ibland, fysisk smärta? Som exempel, skapar inte ilska emotionell smärta
, eller skuld eller skam? Så, för att sammanfatta, om vi behöver förlösande känslor som bränsle för att upplyftas, då måste vi accessa dem. Detta betyder att känna smärtan av dessa känslorna, och om vi känner smärtan av våra känslor, då verkar det som att det menas att vi inte upplyfts utan att erfara smärta. Verkar det vettigt? Och håll i sinnet att smärta är en katalys för förändring. Vi förändras inte förrän vi förstår att det behövs ….smärta är indikatorn att det är tid för förändring. Från det högre perspektivet, som jag förstår det, smärta är ett väldigt värdefullt verktyg för utan det skulle vi inte ha en katalys till att röra oss framåt att göra det arbete som är nödvändigt för att växa spirituellt.

Vi kan omkoda vårt DNA enbart genom intention eller genom att ha någon annan att göra det för oss.

Nå, tänk över det här. Om du gör emotionell klargörning och det förändrar
ditt DNA, är inte det desamma som DNA omkodning? Och, om du behöver
bränsle ( rädslor och lägre frekvens-känslor) att förlösa till medkänsla för
att omkoda ditt DNA… och då efara hela den processen av förlösnng för att det skall fungera, hur kan du då göra det enbart via intention? Och också, hur kan någon annan göra det för dig? Hur kan de erfara dina rädslor, inte-grera dem och lära dina lärdommar för dig? Jag ser inte hur dom kan göra det. Det skulle vara som ha någon annan levandes ditt liv för dig medan du satt vid sidlinjen och observerade. Men ifall de kunde, skulle jag definitivt vara först i ledet! Jag vill inte erfara mer smärta och obehag än jag behöver.

Genom upplyftelse processen kommer vi ha förmågan att
bi-förflytta oss, sväva och förflytta objekt med vårt sinne.

Det var en riktig besvikelse för mig när jag insåg att dessa förmågor inte
var en del av Jordens planetära upplyftelse och plan. Jag ville så gärna
lära mig hur man gör dem och fann att i början var de en del av skälen till
att jag fortsatte. Men å andra sidan, det krävs inte att vi kan dem för att

upplyftas och det är en stor tröst. Tänk hur mycket tid och energi det skulle ta att lära sig dessa förmågorna. Detta är mysterieskolornas saker som tar år att bemästra. Så, nej, dessa förmågorna är inte en del av upplyftelse processen. Förmågorna som är nödvändiga är:

 • Förmågan att nå medkänsla via förlösande av emotionella block-
  eringar.
 • Förmågan att uppskatta Mörkret på alla sätt.
 • Förmågan att kunna leva i harmoni med alla andra släkten i
  universum oavsett skillnader.

Något jag lärde mig för inte så länge sen som du kanske tycker är intressant är att det finns två skilda upplyftelse processer. Där är den Reptila processen och den Mänskliga processen. Den Reptila processen
, lärd genom de antika mysterie skolorna får dig att upplyftas genom
mental mästeri och kräver att studenten lever avskilt från världen för
att koncentrera sig på hans/hennes förmågor. Den Mänskliga processen
får dig att upplyftas genom hjärtat och kräver av eleven att leva i världen för att tillgöra sig förmågor. Okay, så jag kanske har öppnat en burk maskar om detta… tror jag behöver skriva en artikel för att förklara detta också.

När vi upplyfts kommer vi vara på en annan planet.

Faktiskt på ett sätt kommer det att vara som att vara på en annan planet, men i verkligheten kommer vi vara på ett annat plan på denna. Precis som radiostationer existerar på olika frekvenser men du kan fortfarande nå dem från samma radio, 3D, 4D och 5D kommer vara olika dimensioner/frekvenser/befinnande av medvetande som kan nås på samma planet, Jorden. Åtminstone så är det så som jag förstår saker och ting nu.

När vi upplyfts kommer vi att leva i total gemenskap och enhet…där kommer inte att vara något Mörkt eller negativt…det kommer vara kärlek och Ljus med allt.

Whoa! Kommer inte folk att vara förvånade när de ser att det är fort-
farande Ljus och Mörker i 5D? Åter igen, som jag förstår det, vi kommer
ha ett mer gemensamnt samhälle men inte på bekostnad av individen.
Att ha enbart Ljus/gemenskap betyder, i det extrema, en kupa mentalitet
som bin eller myror. Vill vi verkligen ha det? Som jag förstår det, vi vill
leva med vetandet att vi är alla sammankopplade så vi kan stoppa all
krigande och slagsmål som är skapad av ” vi är separerade” tänkandet.
Men vi vill inte ge upp vår individualitet och fria vilja för att bli del av en
gemenskap medvetenhet där alla tänker likadant, vill vi? Nå, om så är
fallet, exkludera mig. Jag tycker om att ha fri vilja och fritt tänkande.

När vi upplyfts kommer vi kunna fysiskt se och höra våra guider.

Kanske senare i upplyftelse processen kommer detta att ske när 4D och
5D blir starkare men just nu är det genom vårat inre öga och inre öra
som vi ser och hör våra guider. De finns dom som redan ser och hör med
deras 3D ögon och öron men det är inte på grund av DNA omkodning
eller upplyftelse, har jag blivit tillsagd. Det är för att de var födda med
endokrina körtlar fullt fungerandes som en del av deras jord mission.

När vi upplyfts skall vi lämna vårt 3D liv bakom oss och färdas in i Ljuset.

Nåväl, det är heller inte en del av planen vid denna tidpunkt. Som jag
förstår det, vi skall leva i världen och vara en del av den men leva i den
med ett multidimensionellt medvetande. Det här var svårt för mig att
lista ut. Av början i min väg, ville jag separera från min värld, gå och leva
i ett stängt gemenskap av likasinnade människor, ge upp mitt kredit kort
och leva på kärlek. Jag fann snart, just genom att göra så, att det inte
fungerade. Vi är menade att stå grundade i denna världen för att världen
är platsen där våra lärdommar kommer att komma. Det är platsen där
vi kan nå våra rädslor och integrera dem, nå våra lägre frekvens-känslor
och förlösa dem inom våra 3D fysiska kroppar.

Om vi separerar från världen och spenderar vår tid häckandes i andra
dimensioner eller Astral planet, förlorar vi  de erfarenheterna som får oss
att växa. Kom ihåg, utan att lärdommarna kommer fram kan vi inte spirit-
uellt växa. Vi växer från obalans till balans. Om vi försöker att leva in en
perfekt värld, blir vi spirituellt stagnerade, inte sant? Tänk på det. Nåväl,
nog om missuppfattningar, denna artikel är redan tillräckligt lång. Låt oss
gå vidare.

Hur kan jag veta om jag upplyfts?

 • Du har mentalt gjort valet att gå igenom upplyftelse processen.
  Detta är annorlunda än att vara på den spirituella vägen.
  Upplyftelse är ett val att flytta sig till 5:e dimensionen. Den spirit-
  uella vägen är ett val att uppnå upp till vad som är bortom 3D och
  att nå din spirituella sida.
 • Dina rädslor manifesterar sig i ditt liv som lärdomar
 • Din fysiska kropp börjar reagera på upplyftelse processen via nya
  krämpor och smärtor.  Detta är ditt inre barn som blir triggad av
  rädslorna som kommer upp för att bli integrerade. Dessa rädslor
  är lagrade i din fysiska kropp på olika ställen. Exempel: en rädsla
  för pengar är lagrad i ditt ryggslut och du erfar den rädslan som
  ryggslutssmärtor.
 • Du börjar bli mera medveten av synkronisiteter och ovanliga hän-
  delser i ditt liv versus vara omedveten om dom. ( Synkronisiteter
  är dina guider och ditt arbete förandes fram händelserna på din
  Livs blåritning som du har valt under din tid i interlivet, livet
  mellan liven.)

Vad menar vi när vi säger att 3D, 4D, och 5:e dimensionen börjar
smälta samman?

Detta är en intressant bit som jag inte kunde låta bli att dela med mig.
som många av er vet talas det en del om att dimensionerna sluts samman
, och den fysiska/mentala/emotionella effekten vi erfar på grund av det.
Jag vill dela med mig av vad jag tror det betyder eftersom många har e-
mailat till mig om det.

Då mer och mer av oss rör oss längs med de Spirituella och Upplyftelse
vägarna, uppnår vi nivåer av förståelse. Som exempel, vi lär oss att vi är
spirituella varelser som har en fysisk/mänsklig upplevelse. När tillräcklig
många människor listar ut det, skapar de en ny medvetenhet. Så som
jag förstår det, denna speciella trosuppfattning är en av de mer vanliga
på den Spirituella vägen och är en 4D koncept. Så, denna grupp har för-
ankrat en 4D oktav in i 3D för att de lever i en fysisk 3D värld,  sålunda
har de slutit samman 3D och 4D. Samma sak sker när tillräckligt många
människor förankrar ett 5D koncept i 3D. Detta är vad som menas med
att dimensionerna sammansluts. Grupper av människor skapar nya
dimensioner av medvetande medans de lever i en annan dimension.
Hoppas det verkar vettigt.

Nå det summerar det hela om upplyftelse för den här artikeln. Det finns
en hel del mer att dela med om upplyftelse och jag har präntat ner en del
av det i andra artiklar jag har skrivit. För all del läs dom också. Du finner
dom under ”Ascension” i Artikel delen av vår websida.

Känn er fria att e-posta mig om ni har några frågor på informationen
i denna artikel. Min e-post adress är nedan.

In service,
Jelaila Starr
The Nibiruan Council
http://www.nibiruancouncil.com/

For information of the physical symptoms of ascension read, Letメs get Real about Ascension, I and II.  For information on earth’s ascension status read, Are we Ascending?

* The Hundredth Monkey refers to "collective consciousness" (a phenomenon to scientists) by an author named Ken Keyes, Jr.  On an island, social scientists observed monkeys eating sweet potatoes that the scientists covered in sand before giving to the monkeys. The monkeys ate the potatoes but didn't like the sand.  One of the females began washing her potato in water before eating it.  Slowly the others followed her example and eventually this behavior spread throughout the island, reaching the older generation last. Suddenly other monkeys on the other islands started doing the same thing!  Simply, Keyes explains about this collective consciousness: “When a certain critical number achieves an awareness, this new awareness may be communicated from mind to mind.”  For you movie buffs, this phenomenon was also partially observed in the opening of the movie, 2001, a Space Odyssey.

Author Info:
Jelaila Starr, author of We are the Nibiruans is an internationally known channel, teacher, and counselor. Through her lectures, workshops, and articles, Jelaila's message of compassion has touched the hearts of people around the world inspiring hope and understanding while providing solutions to some of today’s most pressing challenges.  

As a psychic/intuitive/counselor, Jelaila works with individuals to assist them with emotional clearing, healing relationships, and DNA Recoding.  Jelaila's unique approach enables her clients to clearly discover who they are, what they came to do, and how to achieve it.  Jelaila can be reached at (816) 444-4364.  Email: Jelaila@NibiruanCouncil.com - Website: www.nibiruancouncil.com

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.se


 

 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us