Articles3Logo for the Galactic Federation's Nibiruan Council

Article Area

Archives

Ascension

Ascension Process Updates

Compassion

Current Events

Discernment

DNA Recoding

Earth Missions

Ego/Inner Child

Health

Money

Nibiru

Foreign
Translations

Traduzioni
italiane

Traductions
françaises

Tradução
portuguesa

Nederlandse Vertaling

Deutsche
Übersetzungen

Svensk översättning

Traducciones españolas
(Sitio web
español)

 

Home

Search this site

9D Nibiruan Rådets Perspektiv på Pengar och Upplyftelse
Devin/Jelaila
skriven Feb. 25, 2000

Välkommen

Så länge som det har funnits en new age rörelse har det funnits finansiell
brist längs med de som går den spirituella vägen
. Många som väljer att
lämna väl-betalda jobb för att följa kallelsen av deras själ och löftena om
större belöningar finner sig nu fattig och oförmögen att fullfölja deras
själs öde. Varför är det så och ytterligare, vad kan göras för att lösa
situationen? De svaren ligger i orden av denna skrivelse.

Att förändra denna monetära obalans måste vi först förstå trossystemet
som håller det på plats. Men innan jag börjar, måste jag informera dig
om att kunskapen som jag delar med mig kommer vara rak och ärlig. Jag
kommer inte släta över orden eller sockra sanningen. Om du känner att
du inte är redo för att vara öppen till denna kunskap, då skickar jag dig
till ditt nästa äventyr med kärlek och välsignelser. För de av er som är
redo att omfamna denna högre dimensionella visdom, låt oss fortsätta.

Vi kommer tala om dessa trossystemen i kontext av studie kursen om
pengar tilldelad av din planetära skola, Jorden. Denna kurs eller klass är
känd som
Service till Själv/Service till Andra. För att klara denna kursen
måste du lära dig hur du tjänar andra till samma grad som du servar dig
själv och vice versa. Denna kurs är också tillgänglig på andra planetära
skolor och dom av er som har varit i kontakt med era rymd bröder som
är involverade i denna klass kommer finna dem på olika nivåer av för-
ståelse i hänsyn till dess trosystem.

All civilisation som har återgått till den 9:e dimensionen, dimensionen av
integration, har erfarigt många livstider på många planetära skolor i efter-
forskning av denna lärdom. För att en skall återgå till nivån av Skapar Gud, måste en vara möjlig att manifestera vad helst man begär och acceptera total ansvarsfullhet för dom kreationerna ( mer om detta sedan).

Jag, och de många andra av 9D Nibiruan Rådet, i att fullfölja vår service
till er, önskar jag dela med mig om hur vi lärde oss denna lärdom och
kvalifiserade oss från denna speciella kurs med hoppet om att det vi delar
med oss kommer accelerera din inlärning så du kan uppnå ditt hjärtas
önskningar i alla ting.

Service till Själv/Service till Andra

Finna balansen mellan tjäna sig själv och serva andra är en av det mest
svåra av lärdomar en själ måste lära sig för att kunna färdigställa vår nu-
varande Universiella Spel för Själa Evolution,
Polaritet Integrations Spelet.

I detta Spel om polaritet av Service till Själv är känt som Mörkret och
polariteten av Service to Andra är känt som Ljuset.

På din planetära skol, Jorden har du blivit lärd att värdera endast Service
till Andra undvikandes alla aspekter av Service till Själv. Dina religoner
lär dig att serva dig själv är själviskt och därför är inneboende fel. Att
endast ombesörja för det nödvändigaste är tillåtet. Att bli rik automatiskt
placerar det negativa stigma av själviskhet på dem som är villiga att bära
bördan för saken av finansiell vinst. Trots det, några av era mest berikade institutioner är era religösa institutioner.

Från det högre perspektivet är det som det skall vara därför att ha denna
motsatts i din realitet ger en kraftfull nyck om det felaktiga i detta tro-
system. Likt ett alarm, ger det signaler till dig om idèn att någonting om
detta sättet att tänka är i obalans. Ingen planetär kurs är given utan dessa hjälpfulla tips till att visa dig fallgroparna och processen av elimination hjälper dig finna balansen, lärandes lärdommarna och kvalifisera dig från kursen.

Om det är spirituellt, måste det vara fritt

I denna kursen av Service till Själv/Service till Andra, finns det ett genom-gående trossystem. Detta trossystem är ”om det är spirituellt, bör det vara fritt( gratis)”. I denna klass måste en lära sig felaktigheten av detta
trossystem genom att erfara den nära totala kraftlösheten det skapar i ens liv. För att kvalifisera sig från denna klass och verkligheten det skapar, måste man nå den följande slutfattningen:

a. det enda som är fritt är ingenting-en ”ingen-ting”. En ”ingen-ting” är
någonting som inte existerar. Om det är någonting ( och i kontexten av
denna skrivelse, spirituell kunskap) då har det ett värde. Och någonting
som har ett värde är alltid utdelad som del av en energi växling eller
byteshandel ( för att använda en Jord term, byteshandlat). En någonting
i de högre nivåerna är aldrig given fritt därför att det skulle förflytta det
till nivån av ingen-ting o därigenom förstöra dess rätt att existera i sin
nuvarande form. Det skulle återgå till den Universiella Fonden ( diskuteras
senare i denna skrivelse) som rå energi.

b. När vi hörsammar obalansen i detta trossystem och tror att spirituell
kunskap, eller någon annan kunskap för den delen, skulle vara fritt, då har
universum inget val annat än att stödja oss i detta trossystem genom att
blockera byteshandels energi (pengar) från att komma till oss, därigenom
kvarstå i linjering med vår nuvarande trossystem. Universum är styrd av en lag som säger att det kan endast ge oss de saker vi tror vi behöver. Och då vi redan har sagt att vi inte tror vi behöver pengar för att kunna ta till sig spirituell kunskap av universum, så fogar sig universum med våran tros-system och stänger av vår förmåga att manifestera pengar för de saker vi säger inte skall kosta pengar.

Inom en kort period efter omfamning av detta trossystem finner vi att vår
förmåga att manifestera pengar torkar ut för vi tror vi inte behöver det för att skaffa sig spirituella saker. Detta är varför så många på den spirituella vägen erfar en mer-minskning av förmåga till att manifestera pengar; de håller fortfarande kvar vid detta trossystem.

Ge bort det versus betala för det

Detta är en annan aspekt av ”om det är spirituellt, skall det vara fritt” tros systemet som vi måste lära oss att finna balansen.

I denna del av kursen lär en att applicera ovanstående lärdom till hur och
vad vi väljer att betala i växling för de saker vi begär, om det är mat, skydd, en bok, eller en klass om någon speciell form av spirituell träning, etc. Om vi är en leverantör av saker som behöver grundläggande nödvändigheter så som en fastighetsskötare, är det förväntat att formen av betalning kommer bli pengar för att hyra vår residens.

Å andra sidan, om det händer sig at det är en spirituellt baserad produkt
eller service, är den rådande tron att de sakerna inte skall växlas in för
pengar. Därav, de som valt att förmedla spirituell kunskap genom att skapa ett företag för att göra så är kritiserade för att ta betalt med pengar för deras produkter och service. Om en applicerar den före nämnda slutsatsen , inser en att spirituella baserade produkter och service faller under kategorin av ”någonting” och därför måste vara subjekt till en energi väx-ling för att kunna vidmakthålla deras existens Annars kommer deras företag återgå till ren energi in i den Universiella Fonden. På Jord termer, företaget kommer gå bankrut för det kan inte supporta sig själv finansiellt.

På Jord skolan är den primära formen av kraft och växling känt som pengar. Med pengar kan man bli tilldelad alla produkter och services nödvändiga för överlevnad och bortom det, för nöje. Därav alla ”någonting” måste inneboende bli gjorda möjligt för växling genom denna form av energi oavsett om de är spirituella eller icke-spirituella i sitt ursprung. Annars, som nämnt tidigare, någon ”någonting” som inte är växlat för någonting annat blir en ”ingen-ting” och därför återvänder till den Universiella Fonden som rå energi.

För de av er som engagerar er i spirituellt baserad yrke, du kommer finna
att så snart du kan till fulla omfamna detta koncept, kommer din förmåga
att få pengar att flöda förbättras väsentligt då du inte längre kommer tillåta dina skapelser att återgå till den Universiella Fonden som rå energi.

Det finns inte något som en fri lunch, någon betalar alltid

I denna aspekten av det ”om det är spirituellt, skall det vara fritt” tros-
system lär vi oss, återigen, det enda som är fritt är ingenting, en ”ingen-
ting”. När helst vi möter en produkt eller service som påstår att den är
fri, förstår vi intuitivt att någon någonstans är den som betalar räkningen.
Då eran planets skola var inställd att tilldela lärdomar om hur man
använder eran kraft av manifestation, måste det ha en primär form av
växling (pengar) som en integral del av sitt system. Därav, alla produkter
och servicear med något värde överhuvudtaget skulle vara subjekt till en
energi växling, med pengar som den föredragna formen av växling

När en student av denna kurs förstår detta konceptet, kommer de auto-
matiskt se efter vem som betalar räkningen i vilken situation som helst där en sak är utdelad gratis, och gör så utan dömanden. Dom vet att på nått sätt, dom som fördelat den gratis saken har gjort så med ideén att kom-pensation kommer komma i en annan form som supportar dem och deras ansträngningar.

Alla själar som inkarnerar på er planetära skola begär att få göra så för att kunna lära denna lärdom tillsammans med andra tilldelad i skolan. På samma sätt som du skulle hitta ett universitet som tilldelar kurser som ligger i linje med dina undervisnings mål, du som själ valde Jorden som den planetära skola som ger med sig kurser som mest ligger nära din linje med dina evolutionära mål vid denna tidpunkt.

Manifestera pengar genom att dra från den Universiella Fonden- det multidimensionella sättet av bankaffärer.

När de ovan lärdommarna av Service till SJälv/Service till Andra studie
kursen har blivit lärd, och du har omfamnat de högre dimensionella sättet
att tänka när det gäller pengar, är du nu redo att förflytta dig till det nästa steget, det att lära dig manifestera dina 3D behov och begär via sättet om den Universiella Fonden.

Den Universiella Fonden är helt enkelt ett namn för den obegränsade
energi mängden tillgänglig till alla i vårt universum. Denna energi är använd till att manifestera all form av skapelse från galaxer och planeter till de elektroniska nummer och pappers pengar som du använder på din planet för att skaffa gods och service.

För att använda den Universiella Fonden behöver du bli medveten om hur
den fungerar och också det speciella om hur du gör utbetalningar. Jag
kommer ge dig de mest viktiga elementen i denna artikel, men där är en
hel del mer. Det skulle ta en bok att dela med allting. Vad jag ger dig här
gör att du kommer igång och lyckas integrera detta multidimensionella
monetära system in i ditt 3D system.

Grunderna

1. För att lyckas i användandet av denna fond måste vi vara villiga att släppa taget om vår nuvarande tro om att ha en stor summa pengar i en 3D bank bok är det enda sättet att skapa finansiell säkerhet och, istället, se den Universiella Fonden som våran Universiella bank-konto. Detta kan vara mycket svårt p.g.a att vi har blivit tränade att tro att endast genom att ha extra fonder i vår 3D bankkonto kan vi manifestera vad vi vill ha. Dock, det är nyckel steget i att byta från ett 3:e dimensionellt penga system till ett multidimensionellt eller universiellt system.

Våra inre barn är verkligen skrämda av ideén att ge upp vad de har
blivit programmerade att tro är det enda sättet att känna sig finansiellt säker. Med detta steg säger vi via vårt agerande att vi är redo att börja lära oss manifestera i momentet från den Universiella Fonden. Där utöver, vi säger att vi är redo att släppa taget om behovet att samla på sig pengar, där vi tar det ur cirkulation för att vi räds att vi kommer på nått sätt förlora vår möjlighet att manifestera. Det visar att vi börjar ha.Tro i vår pågående förmåga att manifestera våra begär genom använd-andet av en universiell källa. Spirituellt sagt, vi börjar gå som vi pratar.

När jag var i början av min jord-typ 3D inkarnation där systemet var upp-byggd på liknande sätt som ert, fann jag detta svårt att göra. För en lång tid rationaliserade jag varför det var okay för mig att ha extra fonder vid sidan om. Men efter många slag med penga brist genom misslyckade affärer, gav jag till slut upp rationaliseringarna och började följa guide-linjerna mina guider gav mig för accessa den Universiella Fonden.

2. Din Själ/Högre Jag agerar som din personliga bankir och bestämmer
när dina förfrågningar kommer bli accepterade och hur de kommer
bli manifesterade. Dessa bestämmelser är baserade på din Livs
Blåritning av vilket din Själ agerar som managern. Detta är så klart,
via din förfrågan( läs Själen/Egot/Självet Partnerskap, den 3:e
nyckeln av Medkänsla för mer information).

Då det huvudsakliga skälet för att vara på jorden är själa växt, är alla utdrag kollade gentimot din Livs Blåritning för att se om dom är i linje med vad som bäst tjänar ditt evolutionära behov. Din Livs Blåritning är Blåritningen du skapade under din tid i Interlivet (livet mellan liv) och innehåller alla lärdommar, kontrakt, större händelser och folk du skulle möta under din nuvarande inkarnation.

Om din förfrågan är i linje med din Livs Blåritning vid nuvarande tid,
kommer din själ att sparka in högsta växeln för att föra fram din för-frågan in i 3D. Det kommer bokstavligen flöda in i ditt liv.

3. Du kommer veta när ett utdrag har blivit framgångsrikt utförd på
grund av tre saker: folket, pengarna, och möjligheten kommer alla
att komma fram samtidigt. Du kommer lite eller inget involverande
i att få dessa tre sakerna att uppstå. Det kommer vara som magi.
Om alla tre inte är där, då är det inte riktigt tid för dina begärda
saker eller projekt att manifestera.

Om du är osäker om din förfrågan kommer fram, fråga då din Själ för
bekräftelse på ett eller annat sätt. Be om att bekräftelsen blir given
inom 24 timmar eller mindre på ett sätt du inte kan möjligtvis missförstå.Din Själ kommer göra det. Det har all möjlig anledning att ge dig ett svar och oftast kommer svaret direkt även före du hinner ställa klart frågan.

Tips: Fråga för antligen ett ja eller ett nej svar. Var Specifik.

där är tillfällen då din förfrågan är besvarad, men energin för ut-
draget är blockerat av ditt Ego/Inre Barn för det är rädd över för-
ändringarna din förfrågan kommer skapa. I detta fallet, gå inom
dig och kom överens om ett förslag med ditt Ego ( läs Öppna
Dörren nyckeln, 4:e nyckeln av Medkänsla för mer information).

Guidelinjer för att göra ett utdrag av energi från den Universiella
Fonden:

1. Du måste vara grundad för att motaga din förfrågan från den
Universala Fonden. Att vara ogrundad är detsamma som att ha post
skickad till sig men du har ingen adress eller brevlåda. Folk som
spenderar mycket av deras tid på att vara någon annan stans (ute
på astralplanet eller andra dimensionella nivåer) kommer finna deras
förmåga att manifestera mycket begränsad. De som motstår att vara
på jorden överhuvudtaget kommer finna deras förmåga att manifestera
blockerad också. För att manifestera bra, måste du vara hjärtligt
kopplad till jorden och dess folk.

2. Du måste verbalt tala om vad du vill ha manifesterat från energin
du drar från den Universiella Fonden. Detta kan likställas med att
skriva en check eller använda ett ATM kort. Båda är 3D. Genom att
verbalt nämna ditt ombedda begär, skapar du sakerna i 3D via ljud.
Utan detta stannar de kvar på det mentala planet som tankar. Många
av er känner till denna detalj från era studier av visulations tekniker.

3.Det måste vara i linje med din Själs ändamål som bestämt av din
Livs Blårtining innan energin kommer dras. Vad som helst som för-
frågats som inte är i linje med detta ändamål kommer inte att bli givet
då det är övervägt onödvändigt till din själa växt och mission. Om du är tveksam om någonting du förfrågat, bara be din själ om bekräftelse.

4. alla utdrag måste vara för gods och services, inte för extra pengar
som bara sitter på bankens konto för att förmedla känslan av finans-
iell trygghet. Detta är betraktat som en rädslo-baserad uppsamling
av energi och gör att energin blir oaccessbar för andra.

5. Var öppen till att låta de begärda sakerna manifesteras utan an-
vändandet av pengar. Som exempel, ett hem kan komma packeterat
som en möjlighet att leva i en vacker bostad i utbyte för underhåll.

6. Endast energin behövd för att skaffa den förfrågade saken kommer
bli givet. Ingen excess kommer bli tilldelat.

7. Utdrag kräver många gånger någon preparations arbete av dig.
En jord analogi skulle vara: om du vill vinna lotteriet måste du köpa
en talong. Om utdraget är ”på ändamålet” kommer din själ att skicka
dig meddelanden/impulser till att göra göromålen nödvändig för att
bereda dig för de förfrågande sakerna.

8. Förfrågningar är tilldelade baserat på timingen som supportar din
Själs ändamål. Som exempel, du kanske vill ha ett hus och du vill ha
det just nu, men din Själ har bestämt att den bästa tiden för det att
manifestera är efter en speciellt set av erfarenheter har hänt. Åter
igen, om du tvekar, fråga din Själ.

Allt eftersom du lär dig att lösgöra ditt fäste till det 3D bank systemet och börjar att använda den Universiella Fonden, kommer du börja erfara för-bättrade nivåer av framgång. Du ser att du kan manifestera alla av dina bas nödvändigheter tillsammans med ickeviktiga saker med den ända skill-naden att du inte har stora mängder av extra pengar sittandes på ett bank konto, och alla saker manifesteras i momentet baserad på timingen som kommer supporta din fortsatta spirituella växt

Med tillägg, när du börjar bli komfortabel med denna nya process då
kommer din tro om din kraft att manifestera öka tillsammans med dina
känslor av inre fred och själv-kärlek. Du räds inte längre om hyran blir
betald eller inte, etc. för du kommer just
veta att du kan. Likt att lära sig
åka cykel, när du vet hur tappar du rädslan för det.

Jag hoppas detta har hjälpt dig att förstå varför du kan erfara finansiella
svårigheter sävål som att veta hur man löser situationen. Det tar helt
enkelt att flytta sig till ett nytt penga system, den som din Själ och guider har förflyttat dig in till under lång tid nu.

När du tog beslutet att gå den spirituella vägen, upplyftas och återgå till
din naturliga multidimensionella befinnande, tog du också beslutet att lära
dig hur du använder systemen som är inhysta i den verkligheten. Tyvärr
var inte alla av er medvetna av vad detta ”package deal” bestod av när ni
tog besluten. Som ett resultat, har du blivit konfunderad och skrämd av
den bergodalbane liknande ritt dina finanser har tagit sen du började gå
denna väg. Jag hoppas att med denna skrivelse dina funderingar om dina
finanser kommer minska då du nu vet att lära sig använda det multi-
dimensionella penga systemet i sammarbete med ditt nuvarande 3D penga
system är en del av träningen för upplyftelse. Faktumet att du har erfarit
penga förändringar är beviset att din Själ och Guiderna jobbar hårt för att
förbereda dig att röra dig till multidimensionellitet.

Alla som går vägen av upplyftelse kommer möta dessa lärdommar vid ett
tillfälle eller fler, så du är inte ensam. Jag vet från erfarenhet hur ut-
manande denna kurs och dess lärdommar kan vara. Som en som inte
verkar förstå det första gången, har jag förståelse med dig och dina an-
strängningar. Från erfarenhet fann vi att genom att dela med sig av sina
känslor, rädslor och erfarenheter med dom som går vägen med dig.
kommer du ta dig igenom dessa lärdommar mycket snabbare. Var vänlig
och sträck ut en hand. Tillsammans lyckas vi.

In service and appreciation,
Devin,
Head of the 9D Nibiruan Council thru Jelaila
http://www.nibiruancouncil.com/

Author Info:
Jelaila Starr, author of We are the Nibiruans is an internationally known channel, teacher, and counselor. Through her lectures, workshops, and articles, Jelaila's message of compassion has touched the hearts of people around the world inspiring hope and understanding while providing solutions to some of today’s most pressing challenges.  

As a psychic/intuitive counselor, Jelaila works with individuals to assist them with emotional clearing, healing relationships, and DNA Recoding.  Jelaila's unique approach enables her clients to clearly discover who they are, what they came to do, and how to achieve it.  Jelaila can be reached at (816) 444-4364.  Email: Jelaila@NibiruanCouncil.com 
Website: http://www.nibiruancouncil.com/  

Svensk översättning:

patrik_M


Patrik Mattsson
patrikm71@tele2.se


 

 

Home | Calendar | Newsletter | Blog | Online Store | Articles | Jelaila’s Sessions | Workshops | Ascension Tools | Galactic Federation | Contact Us